Syoutenkenchiku magazine November2013」 features【 Ryouriya ONNOJI 】

商店建築社から出版された、「商店建築2013年11月号」に 【 りょうり屋 恩の時 】が掲載されました。